Mokre Instalacje Odsiarczania Gazów

Odsiarczanie spalin metodą wapienno-gipsową to klasyczny proces absorpcyjny, który pozwala na usunięcie tlenków siarki (SOx) ze spalin (średnie do dużych przepływy i obciążenia chemiczne), przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów. Instalacje odsiarczania spali (IOS) wg metody wapienno-gipsowej są stosowane w:

  • elektrowniach i elektrociepłowniach przemysłowych opalanych węglem lub olejem ciężkim,
  • spalarniach odpadów i odpadów specjalnych,
  • chemicznych i petrochemicznych instalacjach procesowych,
  • termicznych instalacjach procesowych – np. kalcynowania, spiekania czy prażenia.

Mimo, że IOS pracujące wg metody wapienno-gipsowej należą do metod tzw. mokrych, większość z wykonanych dotychczas przez firmę STEULER-KCH instalacji nie wytwarza żadnych ścieków.

Kwaśne tlenki siarki w formie gazowej są absorbowane przez ciecz myjącą i następnie, w procesie reakcji z dodawanym absorbentem, przekształcane w nierozpuszczalny i możliwy do wykorzystania produkt końcowy w postaci gipsu, który jest usuwany z procesu poprzez filtrowanie.

Jako absorbenty stosuje się najczęściej tanie związki wapnia, tj. kamień wapienny lub wapno, w wyjątkowych przypadkach możliwe są też związki typu ZnO, Mg(OH)₂  lub woda morska. Ponieważ gips jest przekazywany do dalszego przemysłowego wykorzystania jako surowiec na materiały budowlane, nie występują dodatkowe koszty związane ze składowaniem odpadów. Technologią uzupełniającą do odsiarczania spalin (DeSOx) są, w szczególności dla mniejszych przepływów spalin, tzw. absorbery chemiczne oparte na reakcjach zobojętniania za pomocą ługów (np. NaOH, NaHCO₃, KOH, itd.).

Absorbery spalin o średnicach wież do 4-5 metrów mogą być prefabrykowane w naszych warsztatach i wysyłane na miejsce wskazane przez klienta w stanie gotowym do ustawienia. Absorbery o większych średnicach, których nie da się transportować, budujemy na miejscu stosując opracowaną przez firmę STEULER-KCH, innowacyjną metodę łączenia żelbetu z kotwionym w nim mechanicznie systemem wykładzinowym  BEKAPLAST™.