Instalacje Oczyszczania Spalin

Oczyszczanie spalin emitowanych np. przez elektrownie, spalarnie odpadów komunalnych, przemysłowych czy niebezpiecznych stawia wysokie wymagania przed dostawcami instalacji. Substancje szkodliwe takie jak SOx, HCI, HF, NOx, pyły, metale ciężkie, substancje organiczne jak dioksyny, furany i węglowodory są zawarte w spalinach w najróżniejszych kombinacjach i stężeniach.

Rosnące wymagania w zakresie jakości gazów emitowanych do otoczenia wymagają, by przed ich odprowadzeniem do atmosfery zredukować zawartość szkodliwych substancji do poziomu dopuszczalnych wartości emisji. Dzięki nieustannemu rozwojowi i zaawansowanym  badaniom, firma STEULER-KCH oferuje kompletne systemy do oczyszczania spalin przystosowane do najróżniejszych zastosowań.

STEULER Anlagenbau dostarcza najnowocześniejsze instalacje oczyszczania spalin, bardzo skuteczne w działaniu i korzystne finansowo zarówno inwestycji, jak i eksploatacji. Nasze instalacje charakteryzują się najwyższą niezawodnością oraz prostotą obsługi i konserwacji.

Wybór typowych obszarów zastosowań instalacji oczyszczania spalin firmy Steuler: (modernizacja istniejących i wyposażenie nowych zakładów, optymalizacja procesów)

  • instalacje wytwarzające energię opalane węglem, olejem lub innymi paliwami – elektrownie z paleniskami do spalania węgla, oleju ciężkiego lub przystosowane do współspalania odpadów
  • spalarnie do utylizacji lub termicznego wykorzystania resztek przemysłowych i odpadów –  spalarnie odpadów specjalnych, dopalania popiołów czy spalarnie szlamu.
  • termiczne instalacje procesowe – np. służące do recyclingu, dekontaminacji gruntów, niszczenia amunicji, kalcynowania, piece cementowe, huty cynku, instalacje do prażenia czy spiekania.
  • instalacje procesowe chemiczne i petrochemiczne – np. zakłady produkcyjne przemysłu surowców, kosmetycznego i farmaceutycznego

 Wybór typowych technologii oczyszczania spalin

  • mokre odsiarczanie  metodą wapienno-gipsową, dla średnich do dużych przepływów spalin silnie obciążonych tlenkami siarki, często wykonywane w formie betonowych absorberów zabezpieczanych systemem BEKAPLAST™ (polipropylen)
  • mokre odsiarczanie  z zastosowaniem metody absorpcji chemiczno-fizycznej (z reguły ług sodowy) – dla małych do średnich przepływów spalin
  • sorpcja sucha fluorowodorów przy użyciu modułów wapiennych firmy STEULER – do prostego i nie powodującego dużego spadku ciśnienia oczyszczania spalin zawierających fluorowodory
  • instalacje katalityczne  do selektywno-katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR-/DeNOx), katalitycznego utleniania tlenku węgla, policyklicznych, aromatycznych węglowodorów (PAC, PCDD, PCDF), lotnych wodorotlenków organicznych (VOC) lub innych szkodliwych związków
  • suche instalacje oczyszczania gazów za pomocą proszkowych środków absorpcyjnych takich jak węglan wapnia, wodorowęglan sodu lub aktywny węgiel; to rozwiązanie stosuje się też do separacji związków metali ciężkich, policyklicznych, aromatycznych węglowodorów lub lotnych wodorotlenków organicznych
  • instalacje do obróbki termicznej – piece, komory dopalania, TNV, itp.