Mokre Instalacje Odsiarczania Gazów

Odsiarczanie spalin (metoda wapienno – gipsowa i inne)

Odsiarczanie spalin metodą wapienno-gipsową to klasyczny proces absorpcyjny, który pozwala na usunięcie tlenków siarki (SOx) ze spalin przy średnich do dużych przepływach i obciążeniach chemicznych przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów. Instalacje odsiarczania spali (IOS) wg metody wapienno-gipsowej są z reguły stosowane w:

  • elektrowniach i elektrociepłowniach przemysłowych opalanych węglem lub olejem ciężkim

  • spalarniach odpadów i odpadów specjalnych

  • chemicznych i petrochemicznych instalacjach procesowych

  • termicznych instalacjach procesowych - np. kalcynowania, spiekania czy prażenia.

 

Mimo, że IOS pracujące wg metody wapienno-gipsowej należą do metod tzw. mokrych, większość z wykonanych dotychczas przez firmę Steuler instalacji nie wytwarza żadnych ścieków.

Kwaśne tlenki siarki w formie gazowej są absorbowane przez ciecz myjącą i następnie, w procesie reakcji z dodawanym absorbentem, przekształcane w nierozpuszczalny i możliwy do wykorzystania produkt końcowy w postaci gipsu, a więc siarczanu wapnia o wysokim stopniu czystości, który jest usuwany z procesu poprzez filtrowanie.

Jako absorbenty stosuje się najczęściej tanie związki wapnia, tj. kamień wapienny lub wapno, w wyjątkowych przypadkach możliwe są też związki typu ZnO, Mg(OH)  lub woda morska. Ponieważ gips jako produkt końcowy jest z reguły przekazywany do dalszego przemysłowego wykorzystania jako surowiec na materiały budowlane, nie występują dodatkowe koszty związane ze składowaniem odpadów.

Jako technologię uzupełniającą do odsiarczania spalin (DeSOx) oferujemy, w szczególności dla mniejszych przepływów spalin, tzw. absorbery chemiczne, z reguły oparte na reakcjach zobojętniania za pomocą ługów (np. NaOH, NaHCO, KOH, itd.).

Na podstawie swoich bogatych doświadczeń z przemysłową ochroną antykorozyjną oraz budową instalacji do trawienia firma Steuler przy budowie absorberów narażonych na działanie silnie agresywnych mediów z pełnym zaufaniem stosuje tworzywa termoplastyczne. Absorbery spalin o średnicach wież do 4-5 metrów mogą być prefabrykowane w naszych warsztatach i być wysyłane na miejsce wskazane przez klienta w stanie gotowym do ustawienia.

Absorbery o większych średnicach, których nie da się już transportować, budujemy na miejscu stosując opracowaną przez firmę Steuler, innowacyjną metodę łączenia żelbetu z kotwionym w nim mechanicznie systemem wykładzinowym  BEKAPLAST™.