Instalacje Oczyszczania Spalin

Oczyszczanie spalin emitowanych np. przez elektrownie, spalarnie odpadów komunalych, przemysłowych czy niebezpiecznych stawia wysokie wymagania przed dostawcami odpowiednich instalacji ich oczyszczania. Substancje szkodliwe takie jak SOx, HCI, HF, NOx, pyły czy różne metale ciężkie, a także substancje organiczne jak dioksyny, furany i węglowodowy są zawarte w tych spalinach w najróżniejszych kombinacjach i stężeniach.

Rosnące wymagania w zakresie jakości gazów emitowanych do otoczenia wymaga więc aby przed ich odprowadzeniem do atmosfery zredukować zawartość tych substancji do poziomu dopuszczalnych wartości emisji. Dzięki swemu nieustannemu rozwojowi, badaniom, firma Steuler zdobyła bogate doświadczenie i stała się liczącym partnerem oferującym kompletne systemy do oczyszczania spalin przystosowane do najróżniejszych zastosowań.

Steuler Anlagenbau dostarcza instalacje oczyszczania spalin zgodne z najnowszym stanem techniki, bardzo skuteczne w działaniu i korzystne od strony kosztów zarówno inwestycji, jak i eksploatacji. Nasze instalacje charakteryzują się najwyższą niezawodnością oraz prostotą obsługi i konserwacji.

 

Wybór typowych obszarów zastosowań instalacji oczyszczania spalin firmy Steuler: (modernizacja istniejących zakładów, instalacje dla nowych zakładów, optymalizacja procesów)

  • instalacje wytwarzające energię opalane węglem, olejem lub innymi paliwami - typowe są tutaj elektrownie z paleniskami do spalania węgla, oleju ciężkiego lub przystosowane do współspalania odpadów

  • spalarnie do utylizacji lub termicznego wykorzystania resztek przemysłowych i odpadów - zwykle są to spalarnie odpadów specjalnych, dopalania popiołów czy spalarnie szlamu.

  • termiczne instalacje procesowe - np. służące do recyclingu, dekontaminacji gruntów, niszczenia amunicji, kalcynowania, piece cementowe, huty cynku, instalacje do prażenia czy spiekania.

  • instalacje procesowe chemiczne i petrochemiczne - np. zakłady produkcyjne przemysłu surowców, kosmetycznego i farmaceutycznego

 

Wybór typowych technologii oczyszczania spalin

  • mokre odsiarczanie  metodą wapienno-gipsową, dla średnich do dużych przepływów spalin silnie obciążonych tlenkami siarki, często wykonywane w formie betonowych absorberów zabezpieczanych systemem BEKAPLAST™ (Polipropylen)

  • mokre odsiarczanie  z zastosowaniem metody absorpcji chemiczno-fizycznej (z reguły ług sodowy) - dla małych do średnich przepływów spalin

  • sorpcja sucha fluorowodorów przy użyciu modułów wapiennych firmy Steuler - do prostego i nie powodującego dużego spadku ciśnienia oczyszczania spalin zawierających fluorowodory

  • instalacje katalityczne  do selektywno-katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR-/DeNOx), do katalitycznego utleniania tlenku węgla, policyklicznych, aromatycznych węglowodorów (PAC, PCDD, PCDF), lotnych wodorotlenków organicznych (VOC) lub innych szkodliwych związków

  • suche instalacje oczyszczania gazów za pomocą proszkowych środków absorpcyjnych takich jak węglan wapnia, wodorowęglan sodu lub aktywny węgiel; to rozwiązanie stosuje się też do separacji związków metali ciężkich, policyklicznych, aromatycznych węglowodorów lub lotnych wodorotlenków organicznych

  • instalacje do obróbki termicznej - piece, komory dopalania, TNV, itp.